B.H. Bichakjian. Language in a Darwinian perspective